Vrijblijvende offerte

Algemene voorwaarden

1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen ESE BV en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

 

2. Voorstellen, offertes en bestellingen.

Al onze voorstellen, 3D tekeningen en offertes zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite en/of Facebook-pagina van ESE BV gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Eco Solar Energie bvba slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door ESE BV steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

ESE BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering en plaatsing van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van ESE BV een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

ESE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van ESE BV, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. ESE BV is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

3. Verbintenissen

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder of een persoon van ESE BV die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

 

4. Leveringstermijnen, Plaatsingstermijnen, Vertragingen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

De plaatsing zal gebeuren op een weekdag tijdens de overeengekomen werkweek. Uitzonderingen hierop kunnen zijn (a) vertragingen door weersomstandigheden,     (b) vertragingen door het uitblijven van productleveringen door leveranciers van ESE BV, etc. Deze opsomming is niet beperkend. Om de vooropgestelde leveringstermijn toch te kunnen behouden indien de vooropgestelde producten niet onmiddellijk verkrijgbaar zijn, verleent de klant zijn goedkeuring om met de nodige flexibiliteit gezamenlijk met het team van ESE BV naar een oplossing te zoeken. Zo kan bijvoorbeeld een ander type en/of merk product gekozen worden waarbij rekening gehouden wordt met minimale variatie in totaal vermogen, in eenheidsprijs, etc. en waarbij de technische configuratie zo veel als mogelijk aangehouden kan blijven. Indien niet tot een gezamenlijke oplossing kan gekomen worden, behoudt ESE zich het recht om de levertermijn tot 6 maanden te verlengen.

Vertragingen in de levering en/of plaatsing en uitvoering van de prestaties geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De overeengekomen prijs kan evenwel herzien worden door ESE wanneer de levering door toedoen van de klant niet kan plaatshebben binnen de zes maanden na datum van de door de klant ondertekende offerte.

Wanneer niet of niet-tijdig geïnstalleerd kan worden door onjuistheid van vermelde gegevens door de klant of door het niet-nemen van maatregelen door de klant om de installatie mogelijk te maken, wordt de installatie geacht te zijn geplaatst en heeft ESE van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht om 10% van de totaalprijs van de installatie aan te rekenen.

 

5. Overdracht van eigendom en Risico

Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de geleverde goederen die niet volledig werden betaald, eigendom van ESE BV, onverminderd de verplichting van de klant om de risico's van de verkochte zaak te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Zolang de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, geeft de klant ons bij deze machtiging om de bij hem reeds geplaatste goederen weg te nemen, zelfs als deze reeds geïntegreerd werd in of gefixeerd werden op een ander roerend en/of onroerend goed.

 

6. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde en geplaatste goederen, dient ons meegedeeld te worden onmiddellijk tijdens de installatie zodat onze teams ter plaatse de eventuele gewenste en/of nodige aanpassingen kunnen uitvoeren op de installatiedag zelf.

Indien alles conform de overeenkomst verlopen is, wordt de werkbon afgetekend door de klant. Gewenste wijzigingen die niet inbegrepen waren in de initiële overeenkomst (wijzigingen layout, etc.) kunnen nog steeds gebeuren, doch tegen betaling van de extra gepresteerde uren.

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de werkbon. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

 

7. Waarborg en Garantiebepalingen

Bij het leveren van goederen, treden wij op in onze hoedanigheid van tussenpersoon, waarbij de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen zich beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van ESE BV in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat ESE BV zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed.

Voor wat betreft verborgen gebreken die ESE zelf niet kent of gekend heeft, is ESE BV tot geen enkele vrijwaring gehouden.

De kwaliteit van plaatsen wordt door ons gegarandeerd indien de dakstructuur, de dakbedekking en bij uitbreiding de fysieke toestand van het onroerend goed van de klant, dit toelaat. Indien bij installatie blijkt dat de dakstructuur niet voldoet (bijvoorbeeld door houtrot, te lichte onzichtbare draagstructuur, te broze oude pannen, etc. waarbij dit geen limitatieve opsomming is) vallen de nodige kosten ten laste van de klant of wordt de installatie geannuleerd mits het betalen van een schadevergoeding van 10% door de klant. Indien de kwaliteit van het dak wel voldoende is, garanderen wij 5 jaar waterdichtheid op de door ons uitgevoerde interventies.

ESE BV is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van ESE BV of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 5 werkdagen na de inwerkingstelling van de installatie. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn op het totale factuurbedrag, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150,- euro.

De niet-betaling op de vervaldag van één  enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt ESE BV zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Dit zal uiteraard niet gebeuren wanneer alles voorafgaandelijk betaald werd.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht om een bewezen hogere schade te vorderen.

Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, zal deze doorgestuurd worden naar onze externe partner, C&J Credit Service, die gemandateerd wordt voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten.

 

9. Solidariteit

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt ESE BV zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één  enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

 

11. Milieu

ESE BV kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte electrische en electronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. ESE BV heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zogenaamde wettelijke milieubijdrage in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke milieubijdragen.

 

12. Exclusieve bevoegdheid – Toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Veurne. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Ieder geschil tussen de klant en ESE BV wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

13. Werfinrichting & sociale media

ESE BV heeft het recht tot het maken van publiciteit op de werf en op sociale media. Dit betreft het plaatsen van werfborden, banners en eventuele andere publiciteit. De klant verbindt zich er toe aangebrachte publiciteit van ESE BV niet te verwijderen zonder toestemming.

© 2024 ESE Mobility - Privacy - Algemene voorwaarden - Website by KMOSites